Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę zawarte są w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronach www Serwisu.

1.2. Podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest spółka pod firmą CHOSEN BY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres do doręczeń i adres siedziby) przy ul. Mokotowskiej 63/LU23, 00-533 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 617953 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 701-05-77-880 REGON: 36448063 o kapitale zakładowym w wysokości 5 tys. złotych; adres elektroniczny: [email protected]

1.3. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem postanowień skierowanych wyraźnie wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Chosen by sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na podstawie zasad wskazanych w dokumencie Polityka prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. DEFINICJE

2.1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Lp.

Termin

Definicja:

1.

Usługodawca

Spółka pod firmą CHOSEN BY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres do doręczeń i adres siedziby) przy ul. Mokotowskiej 63/LU23, 00-533 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 617953 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 701-05-77-880 REGON: 36448063 o kapitale zakładowym w wysokości 5 tys. złotych;

2.

Regulamin

Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu CHOSEN BY.

3.

Serwis, Serwis CHOSEN BY

Zbiór stron www wraz z przyporządkowanym mu zbiorem mechanizmów interaktywnych (aplikacji), połączonych ze sobą za pomocą odnośników internetowych w jedną spójną całość, umieszczony pod domeną www chosenby.eu

4.

Umowa pośrednictwa w sprzedaży

Umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Usługodawcą, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w ramach prowadzonego Serwisu do sprzedaży Produktów na rachunek Sprzedawcy, lecz w imieniu własnym, na warunkach zawartych w Regulaminie; do umowy tej mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy komisu.

5.

Umowa sprzedaży

Umowa, na podstawie której Kupujący nabywa Produkt za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie i Ogłoszeniu.

6.

Użytkownik

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która korzysta z Usług Serwisu.

7.

Kupujący

Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży.

8.

Sprzedawca

Użytkownik, który zamierza oferować, oferujący lub sprzedający Produkty za pośrednictwem Serwisu. W przypadku gdy w Serwisie jako Sprzedawca wskazany jest Usługodawca, wówczas Usługodawca może działać w imieniu i na rzecz klientów stacjonarnego butiku CHOSEN BY, korzystających z Usługi Concierge.

9.

Usługi Concierge, Concierge

Usługi dostępne dla klientów stacjonarnego butiku CHOSEN BY, którzy zamierzają oferować, oferujący lub sprzedający Produkty bez konieczności zakładania Konta w Serwisie. Zasady korzystania z Usługi Concierge nie są Usługami w rozumieniu Regulaminu.

10.

Butik stacjonarny, butik

Stacjonarny salon sprzedaży oznaczony marką CHOSEN BY, należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem: 00-533 Warszawa, ul. Mokotowska 63/LU23.

11.

Produkt

Rzecz ruchoma, w szczególności odzież, dodatki do odzieży, obuwie, akcesoria i inne produkty oznaczone markami o wysokiej renomie; lista tych marek dostępna jest w Serwisie jako katalog otwarty, w ten sposób, że Użytkownik oprócz możliwości wyboru spośród dostępnych marek ma możliwość wskazać inną, o dopuszczeniu której zdecyduje Usługodawca w ramach swojej, indywidualnej i uznaniowej decyzji.

12.

Badanie Produktu

Czynności po stronie Usługodawcy mające na celu weryfikację otrzymanego od Sprzedawcy Produktu pod kątem zgodności z treścią Ogłoszenia i innymi czynnikami mogącymi wpływać na satysfakcję Kupującego, w szczególności widocznych wad Produktu, jakości i oryginalności pochodzenia Produktu.

13.

Rejestracja, Formularz rejestracji

Usługa dostępna przy pomocy interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiająca zarejestrowanie Użytkownika i utworzenie jego Konta.

3. FUNKCJE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług w Internecie, za pomocą następujących wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox 44, Google Chrome 17, Opera 36, Safari 5.1.7 lub nowsze wersje.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) posiadanie konta pocztowego e-mail oraz dostęp do niego (w celu zawierania Umów sprzedaży, Umów pośrednictwa w sprzedaży, korzystania z Newslettera, Alertów); (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług i funkcjonalności Serwisu:

3.4.1. Dostęp do treści publikowanych w Serwisie;
3.4.2. Konto Użytkownika, w tym Rejestracja i dostęp do danych;
3.4.3. Składanie Zamówień;
3.4.4. Wystawianie Ogłoszeń;
3.4.5. Newsletter, Alerty.

3.5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest składanie Zamówień i wystawianie Ogłoszeń wyłącznie w odniesieniu do Produktów.

3.6. DOSTĘP DO TREŚCI:

3.6.1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści publikowanych w ramach Serwisu, w tym dostępu do stron szczegółów Produktów, Stron profilowych Sprzedawców. Niektóre treści publikowane w Serwisie mogą być dostępne wyłącznie po Rejestracji Konta i zalogowaniu.

3.7. REJESTRACJA KONTA I DOSTĘP DO KONTA UŻYTKOWNIKA

3.7.1. W celu korzystania z Usług związanych z Kontem należy dokonać Rejestracji Konta Użytkownika, poprzez: 1/ utworzenie konta z użyciem loginu (adres elektroniczny) i hasła dostępu; bądź 2/ stworzenie konta poprzez połączenie z profilem Użytkownika w serwisie Facebook.


3.7.1.1. Rejestracja Konta z użyciem loginu odbywa się poprzez łączne wykonanie dwóch czynności przez Użytkownika tj. (1) wypełnienie Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika m.in. następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej, nazwa konta, hasło, płeć, wybór języka powiadomień i nazwa konta.
3.7.1.2. Podczas tworzenia konta poprzez połączenie z kontem w serwisie Facebook, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na dostęp do niektórych danych z konta Facebook przez Serwis, w tym imienia i nazwiska/ nazwy Użytkownika, adresu mailowego.
3.7.2. Po dokonaniu Rejestracji, jednak nie później niż w momencie składania Zamówienia lub wystawienia Ogłoszeń niezbędne jest, aby Użytkownik uzupełnił dane, na które ma być wystawiony dokument potwierdzający sprzedaż:


3.7.2.1. W przypadku Kupującego: dane do Umowy Sprzedaży i dane do dostawy (imię i nazwisko, adres: ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr telefonu);
3.7.2.2. W przypadku Sprzedawcy: dane do Umowy pośrednictwa w sprzedaży, dane adresowe dla kuriera i dane do płatności (imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, telefon).
3.7.3. Podczas Rejestracji lub w ramach późniejszego dostępu do Konta istnieje możliwość dostępu do podanych danych, ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia a także podania innych, dodatkowych danych lub treści, w tym złożenia (lub cofnięcia) zgód lub oświadczeń, w szczególności:


3.7.3.1. zgody na otrzymywanie Newslettera,
3.7.3.2. zgody na otrzymywanie Alertów (w tym zdefiniowania treści, częstotliwości i kanałów /e-mail, SMS/ otrzymywania Alertów),
3.7.3.3. Wskazania ulubionych projektantów, preferowanych rozmiarów (dane wykorzystywane m.in. przy wysyłce Alertów i Newslettera);
3.7.3.4. Udostępnienia swojego zdjęcia profilowego, podanie daty urodzenia i płci.
3.7.4. Potwierdzenie aktywacji Konta zarejestrowanego przy użyciu adresu e-mail zostanie wysłane Użytkownikowi na podany adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca aktywację będzie zawierać podsumowanie danych dostępowych do konta zarejestrowanego w Serwisie.
3.7.5. Korzystanie z Konta odbywa się nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
3.7.6. Rejestracja Konta nie zobowiązuje do korzystania z Usług Serwisu.
3.7.7. Użytkownik rejestruje Konto z użyciem swoich własnych danych. Podanie danych wymaganych w toku rejestracji uprawnia do korzystania z Usług objętych Serwisem za pomocą zarejestrowanego na podstawie tych danych konta Użytkownika.
3.7.8. Wszystkie treści udostępnione przez Użytkownika, w szczególności te które będą publicznie dostępne w ramach Serwisu nie mogą naruszać praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą zawierać gróźb, być zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, dyskryminujące bądź w inny sposób naganne lub naruszające prawo. W przypadku udostępnienia zdjęcia jak i innych treści przez Użytkownika w ramach Serwisu, Użytkownik oświadcza, że opublikowanie ich w Serwisie nie naruszy przepisów prawa powszechnie obowiązujących ani praw osób trzecich. Jednocześnie Użytkownik udziela niewyłącznej licencji do udostępnionych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, upoważniającej Usługodawcę do rozpowszechniania, w tym powielania i korzystania z nich w ramach świadczenia Usług, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
3.7.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu wszelkich treści, które są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.

3.8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.8.1. W ramach Serwisu świadczona jest Usługa umożliwiająca Kupującemu złożenie Zamówienia na zakup Produktu, którego Ogłoszenie sprzedaży jest opublikowane w Serwisie i jest aktualne. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia. W tym celu należy dodać Produkt do elektronicznego koszyka w Serwisie. Elektroniczny koszyk będzie zawierał wybrane przez Użytkownika Produkty (ich ilość oraz cenę).
3.8.2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie następujących kroków (1) wypełnienia Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięcia po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty " – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych (wówczas należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami wyświetlanymi w toku procesu składania Zamówienia).
3.8.3. W Formularzu Zamówienia Użytkownik podaje lub potwierdza (jeśli podał wcześniej) następujące dane:


3.8.3.1. dane identyfikujące i kontaktowe Użytkownika (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
3.8.3.2. dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
3.8.3.3. dane do dostawy Produktu (imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr telefonu);
3.8.3.4. parametry Zamówienia jak: Produkt/y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
3.8.4. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest Usługą nieodpłatną i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.9. WYSTAWIANIE OGŁOSZEŃ

3.9.1. W ramach Serwisu świadczona jest Usługa wystawienia Ogłoszeń sprzedaży Produktu. Wystawianie Ogłoszeń odbywa się poprzez skorzystanie z Formularza wystawienia ogłoszenia. W tym celu należy uzupełnić dane i załadować zdjęcia wymagane przez Formularz wystawienia Ogłoszenia. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie następuje po autoryzacji jej treści przez Usługodawcę. Usługodawca przy autoryzacji zgłoszonego Ogłoszenia będzie weryfikował zgodność opisu Ogłoszenia ze stanem przedstawionym na zdjęciach, jakość zdjęć (zdjęcie Produktu musi być estetyczne, na jednolitym tle, Produkt musi być wystarczająco dobrze oświetlony, zdjęcie powinno przedstawiać wszystkie istotne cechy Produktu, w tym ewentualne wady, ślady użytkowania, zniszczenia). Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszeń nie spełniających powyższych kryteriów, lub poproszenia Sprzedawcy o wyjaśnienie, sprostowanie, uzupełnienie bądź naprawienie nieprawidłowo określonych elementów. Autoryzacja zostanie przeprowadzona w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania Ogłoszenia. Brak publikacji Ogłoszenia w ciągu 3 dni roboczych od daty zarejestrowania treści Ogłoszenia przez system informatyczny obsługujący Serwisu oznacza negatywny wynik autoryzacji (brak zatwierdzenia treści Ogłoszenia).
3.9.2. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków (1) wypełnieniu Formularza wystawienia Ogłoszenia (2) kliknięciu po wypełnieniu Formularza wystawienia Ogłoszenia pola „ Potwierdź treść Ogłoszenia " – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych (wówczas należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami wyświetlanymi w toku procesu wystawiania Ogłoszenia), oraz (3) zatwierdzeniu treści Ogłoszenia przez Usługodawcę (Opublikowanie Ogłoszenia oznacza, że jej treść została zatwierdzona).
3.9.3. Po opublikowaniu Ogłoszenia w Serwisie, Sprzedawca ma możliwość zmieniać cenę Produktu poprzez edycję Ogłoszenia w sekcji Ogłoszenia w Koncie Użytkownika.
3.9.4. Opublikowanie Ogłoszenia może nastąpić także z Konta Usługodawcy w przypadku gdy Sprzedawca korzysta z Usługi Concierge.
3.9.5. W Formularzu wystawienia Ogłoszenia Użytkownik przekazuje następujące treści:


3.9.5.1. Kategoria Produktu,
3.9.5.2. Marka Produktu,
3.9.5.3. Nazwa Produktu,
3.9.5.4. Opis,
3.9.5.5. Zdjęcia Produktu (minimum 3 maksymalnie 5),
3.9.5.6. Kolor,
3.9.5.7. Materiał,
3.9.5.8. Wymiary Produktu (rozmiar),
3.9.5.9. Opcjonalnie Pochodzenie Produktu,
3.9.5.10. Stan Produktu,
3.9.5.11. Możliwość negocjacji cen.
3.9.5.12. Cena sprzedaży (Serwis automatycznie wylicza kwotę po potrąceniu prowizji ustalonej wg obowiązującego cennika)
3.9.6. Ogłoszenie musi być sporządzone w języku polskim i zawierać wszystkie istotne cechy Produktu, być kompletne, aktualne i zgodne z prawdą.
3.9.7. Wypełnienie Formularza wystawienie Ogłoszenia jest Usługą nieodpłatną (z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kosztu przesyłki w przypadku braku zgodności Produktu z Ogłoszeniem zgodnie z pkt. 4.2.2.4) i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym Usługodawcy wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
3.9.8. Cena Produktu podana w Formularzu wystawienia ogłoszenia powinna być ceną brutto (zawierającą podatki i wszystkie koszty których płatnikiem jest Sprzedawca, a także prowizję należną Usługodawcy z tytułu wykonania usług pośrednictwa w Umowie Sprzedaży (Serwis sam nalicza prowizję i uwzględnia ją w Cenie). Prowizja należna jest Usługodawcy wyłącznie w przypadku otrzymania zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Wysokość prowizji wynosi 30% Ceny.
3.9.9. Opcja negocjacji Cen, którą Sprzedawca ma prawo aktywować podczas wypełniania Ogłoszenia oznacza, że Sprzedawca będzie miał możliwość otrzymać nie więcej niż 3 propozycje cen, wskazane przez Kupującego. Po otrzymaniu każdej z tych propozycji, Sprzedawca ma 48 godzin na akceptację ceny zaproponowanej przez Kupującego. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie oznacza brak akceptacji propozycji cenowej złożonej przez Kupującego.
3.9.10. Opublikowane Ogłoszenia wskazują nazwę profilu Użytkownika, który jest Sprzedawcą a także zawierają wszystkie treści wskazane w Formularzu wystawienia Ogłoszenia.

3.10. NEWSLETTER, ALERT

3.10.1. Korzystanie z Usługi Newslettera następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Użytkownika (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane edycje Newslettera (2) wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa" w trakcie Rejestracji lub w ramach edycji danych Konta.
3.10.2. Korzystanie z Usługi Alertu następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Użytkownika (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane Alerty lub numeru telefonu na które mają być przesyłane SMSy, (2) zdefiniowaniu kryteriów dotyczących jego wysyłki (3) wyrażeniu zgody na otrzymywanie Alertów poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa" w trakcie Rejestracji lub w ramach edycji danych Konta.
3.10.3. Usługa Newsletter oraz usługa Alert świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z tych Usług (rezygnacji z Newslettera, usunięcia Alertu) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zawartego w wiadomości e-mail zawierającej edycję Newslettera lub Alercie.
3.10.4. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili modyfikować dane i parametry przekazane w ramach wyboru opcji Newslettera oraz Alertu poprzez edycję danych Konta Użytkownika.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ICH TREŚĆ

4.1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza zarówno Kupującemu, który je złożył fakt jego otrzymania oraz rozpoczyna czynności zmierzające do jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Kupującemu wiadomości e-mail na podany adresy. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu go do realizacji.

4.2. Zawarcie Umowy pośrednictwa w sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Usługodawcą następuje po zatwierdzeniu przez Usługodawcę treści Ogłoszenia wystawionego za pomocą Formularza wystawienia Ogłoszenia, z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pomyślnej walidacji przesłanego Ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji Ogłoszenia . W ramach Umowy pośrednictwa w sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Usługodawcą,

4.2.1. Usługodawca zobowiązany jest do:


4.2.1.1. udostępnienia treści Ogłoszenia w ramach Serwisu,
4.2.1.2. w przypadku otrzymania Zamówienia - dokonania sprzedaży Produktu na rzecz Kupującego w imieniu własnym lecz na rachunek Sprzedawcy,
4.2.1.3. w przypadku otrzymania Produktu od Sprzedawcy - przeprowadzenia Badania Produktu,przekazania otrzymanych od Kupującego środków z tytuły zapłaty ceny za Produkt poprzez dokonanie przelewu na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w ciagu 24 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży, po dokonaniu potrącenia prowizji zgodnie z pkt. 4.2.2.3,
4.2.2. Sprzedawca zobowiązany jest do:


4.2.2.1. Wystawienia Ogłoszenia zgodnieej ze stanem faktycznym;
4.2.2.2. W przypadku otrzymania informacji o złożonym Zamówieniu - przekazania Produktu w stanie zgodnym z opisem Ogłoszenia kurierowi, wysłanemu przez CHOSEN BY który przekaże przesyłkę do Butiku Usługodawcy na koszt CHOSEN BY, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.2.4.
4.2.2.3. Zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty prowizji zgodnie z Cennikiem, co nastąpi poprzez potrącenie przez Usługodawcę z kwoty Ceny otrzymanej od Kupującego na swoją rzecz kwoty należnej Prowizji;
4.2.2.4. Zwrotu kosztów przesyłek Produktu do Usługodawcy w przypadku, gdy Badanie Produktu zostanie zakończone wynikiem negatywnym, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca; wówczas zwrot Produktu następuje w trybie przesyłki kurierskiej pobraniowej – kwota do zapłaty to równowartość kosztów przesyłki pokrytych dotychczas przez Usługodawcę w związku z dostawą Produktu.

4.3. Badanie Produktu zostaje wykonane przez Usługodawcę w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Produktu. O wyniku Badania Sprzedawca i Kupujący zostają powiadomieni w terminie 2 dni roboczych od wykonania Badania, poprzez wiadomość e-mail.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności (1) złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie i dokonania zapłaty Ceny za Produkt wraz z kosztami przesyłki, (2) akceptacji oferty przez Sprzedawcę i dostarczenia przez niego Produktu do Butiku (3) przeprowadzeniu przez Chosen by Badania Produktu zakończonego pomyślnym wynikiem (w przypadku innego wyniku, także po potwierdzeniu chęci zakupu Produktu przez Kupującego pomimo poinformowania go o nieścisłościach i okolicznościach które wpłynęły na ten wynik), z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji od Chosen by o pozytywnym wyniku przeprowadzonego Badania Produktu (lub z chwilą otrzymania przez Chosen by potwierdzenia od Kupującego chęci zakupu Produktu pomimo poinformowaniu go o nieścisłościach i okolicznościach, które wpłynęły na negatywny wynik Badania). Informacja o wyniku badania zostaje wysłana niezwłocznie także do Sprzedawcy.

4.5. Cena Produktu uwidoczniona w informacji o Produkcie (Ogłoszeniu) podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki i prowizje zarówno Usługodawcy jak i Sprzedawcy, nie zawiera zaś kosztów dostawy i kosztów obsługi płatności, o ile będą naliczane. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

4.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Sprzedającemu i Kupującemu treści zawieranej Umowy pośrednictwa w sprzedaży oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach Serwisu oraz

4.6.1. (2a) w przypadku Umowy pośrednictwa w sprzedaży - przesłanie wiadomości e-mail, z potwierdzeniem zawarcia Umowy pośrednictwa w sprzedaży o której mowa w pkt. 4.2.
4.6.2. (2b) w przypadku Umowy Sprzedaży - przesłanie wiadomości e-mail, z potwierdzeniem zawarcia Umowy pośrednictwa w sprzedaży o której mowa w pkt. 4.4.
Treść w/w Umów jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

5. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

5.1. Usługodawca oferuje następujące sposoby dostawy Produktów (i ich koszty): przesyłka kurierska – koszt 25 zł.

5.2. Płatność za pośrednictwem payu

5.3. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy następujące sposoby przekazania kwoty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, po potrąceniu prowizji z tytułu Umowy pośrednictwa w sprzedaży:

5.3.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

5.6. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.8. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.

5.9. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniami Usługodawcy i Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 i 8 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład:

6.1.1. pisemnie na adres: 00-533 Warszawa, ul. Mokotowska 63/LU23.
6.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]'

6.2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) treści roszczenia /żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Użytkownik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Do zasad odpowiedzialności Użytkownika względem Kupującego mają zastosowanie w szczególności przepisy dotyczące odpowiedzialności komisanta za sprzedaż rzeczy powierzonej przez komitenta do sprzedaży w ramach umowy komisu.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy Produkt bez wad (zgodny z Umową).

7.3. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad (zgodny z Umową).

7.4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

7.4.1. pisemnie na adres 0-533 Warszawa, ul. Mokotowska 63/LU23.
7.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub osobiście: w Butiku ;

7.5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Produktu na koszt Usługodawcy na wskazany adres.

7.8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Kupującego, o którym mowa w pkt. 7.6 Regulaminu oraz nie narusza prawa Kupującego żądania od Usługodawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

8.2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.3. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.5. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Stronami korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.9 Regulaminu.

9.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupującego może zostać złożone na przykład:

9.2.1. Pisemnie na adres Usługodawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub osobiście w Butiku.

9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
9.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: …

9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w szczególności Produkt musi posiadać oryginalnie przyczepione do niego metki Chosen by.

9.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.10.1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
9.10.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
9.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
9.10.4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
9.10.5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.10.6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9.10.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
9.10.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
9.10.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.10.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9.10.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
9.10.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
9.10.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących konsumentami.

10.2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy pośrednictwa w sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy pośrednictwa w sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Sprzedawcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

10.4. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy i Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.8. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

10.9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartych Umów, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego konsumentem.

10.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

11.2. Zawartość Serwisu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Usługodawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa pośrednictwa w sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; do Użytkowników będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.