Polityka prywatności

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Chosen by jest Chosen by sp z o.o. (adres siedziby i adres do doręczeń: 00-533 Warszawa ul. Mokotowska 63/LU23); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617953, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, posługująca się numerem NIP 7010577880, REGON 36448063000000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł , adres poczty elektronicznej: [email protected] („Administrator") i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu.

1.2.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych") oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.Wszelkie wyrazy użyte w niniejszym dokumencie Polityka pisane dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronach Serwisu.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora będą każdorazowo wynikać z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć. np. jeżeli Kupujący w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki.

2.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

2.2.1.zawarcie i realizacja Umowy pośrednictwa w sprzedaży, Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi (np. Konto);

2.2.2.marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

2.3.Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu:

2.3.1.W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

2.3.2.W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu płatności kartą kredytową (o ile będzie taka możliwość), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

2.4.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

2.5.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy pośrednictwa w sprzedaży, Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie.

3.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu. (np. na dysku twardym komputera, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od urządzenia z którego korzysta dana osoba).

3.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu w następujących celach:

3.2.1.identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu;

3.2.4.dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;

3.2.5.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

3.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu).

3.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies mają konsekwencje wpływające na postrzeganie zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – bowiem zgoda ta może być wyrażona m.in. poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików Cookies.

3.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające strony Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy pośrednictwa w sprzedaży, Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi.

4.2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (wg art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt. 1.1. niniejszej polityki prywatności.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, Certyfikat SSL.

6.3.Niniejsza polityka prywatności Serwisu nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu, lecz ma charakter wyłącznie informacyjny.